ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคา  เลขที่   ซป.ก.2กบญ.(จซ.)B001/2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต โครงการคพพ.1(คลองใหญ่)
ระยะเวลาขายแบบ : 25 มกราคม 2560 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่เสนอราคา : 16 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 6947340.94    บาท
ราคากลาง : 6947340.94    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1070    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 347368    บาท
จำนวน : 3    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086 ต่อ 10326           Fax :    038-455280           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : -พิจารณาตามเงื่อนไขจัดซื้อ ในแบบประกวดราคาเลขที่ ซป.ก.2กบญ.(จซ.)B001/2560
-พิจารณาราคาต่อรายการ
-ราคาเสนอรวมค่าขนส่งถึง ตราด ระยอง แกลง ตามรายละเอียดรายการเสนอราคาแต่ละรายการ
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600116161311223_ประกาศราคากลาง ประกวดราคา คอนกรีต คพพ. B001-60.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25600116161311192_ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกวดราคา B001-60.pdf   
หมายเหตุ : โปรดศึกษาเงื่อนไขการจัดซื้อ ก่อนเสนอราคา สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศศินุช 094-2855405


ผู้รับผิดชอบ : ศศินุช ก๋งเอี่ยม    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 16 มกราคม 2560