ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ฉ.2 วรช.(บป.)090/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62107257800
รายละเอียด : ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีงดจ่ายไฟผู้ใช้ไฟฟ้าค้างชำระเงินค่าไฟฟ้าในเขต รับผิดชอบของ กฟอ.วรช.และกฟย.ในสังกัด ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ : 8 พฤศจิกายน 2562 ถึง 13 พฤศจิกายน 2562
วันที่เสนอราคา : 18 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 1284000    บาท
ราคากลาง : 1284000    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    045396070           Fax :    045396070           E-mail :    rungnapa.see@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25621108163222524_บก.06 วรช..pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25621108163222509_ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวารินชำราบ8.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : รุ่งนภา สีลาดเลา    E-mail : rungnapa.see@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 8 พฤศจิกายน 2562