ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ก.๒ กบษ.(บอ.) ลว.20 ก.พ. 2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อรถยก Fork Lift จำนวน 1 คัน เพื่อใช้งานประจำอาคารโรงเก็บอุปกรณ์ไฟฟ้า
ระยะเวลาขายแบบ : 20 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 3 มีนาคม 2560
วันที่เสนอราคา : 6 มีนาคม 2560
เวลา : 8:30 น. - 10:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 856,000    บาท
ราคากลาง : 856,000    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455273 , 038-455293 ต่อ 10614           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคารวม และผ่านเงื่อนไขที่กำหนดตามเอกสาร
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600220182617225_5.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : วรฉัตร บุณยะกาญจน์    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 20 กุมภาพันธ์ 2560