ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคา  เลขที่   ปซ.ก.2กรส.(คส.)/01/2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : ประกวดราคาจ้างเหมาจัดหาพร้อมติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วนำแสงพร้อมอุปกรณ์ Fiber Optic
Multiplexer (FOM) เพื่อเชื่อมโยงระบบสื่อสารให้กับสถานีไฟฟ้าโป่งน้ำร้อน 2 (ชั่วคราว)
ระยะเวลาขายแบบ : 12 เมษายน 2560 ถึง 25 เมษายน 2560
วันที่เสนอราคา : 9 พฤษภาคม 2560
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 3375850    บาท
ราคากลาง : 3375850    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 535    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 168793    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038455086 ต่อ10564           Fax :    038467734           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : 1.คุณสมบัติผู้เสนอราคา
2.ใบเสนอราคา
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600322131800609_ราคากลาง ตามแบบที่ ปปช.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25600322131800593_ประกาศประกวดราคา.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ณัฐนนท์ งามเจริญ    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 22 มีนาคม 2560