ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   น.3กบญ.(จซ.) EB 9/2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 61107142319
รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุรองปี 2561 ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 20 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 5 พฤศจิกายน 2561 ถึง 21 พฤศจิกายน 2561
วันที่เสนอราคา : 22 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 11,242,757.50    บาท
ราคากลาง : 11,244,795.85    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 214    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 20    รายการ
โทรศัพท์ :    0-3641-3142           Fax :    0-3641-3032           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25611105092509312_ราคากลาง ที่ ปปช.กำหนด.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25611105092509265_ประกาศเชิญชวน.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : อริสรา รุ่งดี    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 5 พฤศจิกายน 2561