ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ปก.ก.2กบญ.(จซ)079D/2563

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 63057218980
รายละเอียด : ซื้อพัสดุรองตามแผนจัดหางบผู้ใช้ไฟ รายการ เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 30x6x760 มม.
ระยะเวลาขายแบบ : 20 พฤษภาคม 2563 ถึง 27 พฤษภาคม 2563
วันที่เสนอราคา : 28 พฤษภาคม 2563
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 927262    บาท
ราคากลาง : 741440    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455280           Fax :    038-455280           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25630520140338929_ประกาศราคากลาง 079D-63.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25630520140338914_ประกาศเชิญชวน 20 พค.63.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ศศินุช ก๋งเอี่ยม    E-mail : sasinoot.kho@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 20 พฤษภาคม 2563