ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ก.1กฟอ.วน(ปบ)062/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : P62010034987
รายละเอียด : ค่าจ้างเหมางานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี บริเวณริมคลองสี่ขวา-โรงเรียนกระทุ่มลาย
ระยะเวลาขายแบบ : 7 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่เสนอราคา : 15 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 587,730.25    บาท
ราคากลาง : 587,730.25    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    035797465           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620207153440187_แบบฟอร์มการจัดทำประกาศราคากลาง.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620207153440171_ประกาศจัดจ้างริมคลองสี่ขวา-โรงเรียนกระทุ่มลาย.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ประทีป คาพิจารณ์    E-mail : prathip.kap@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 7 กุมภาพันธ์ 2562