ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   N2.EB(จซ.)-15-2563

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 63047563342
รายละเอียด : จัดซื้อ พัสดุหลักงบผู้ใช้ไฟปี2563 หม้อแปลง จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ : 19 พฤษภาคม 2563 ถึง 26 พฤษภาคม 2563
วันที่เสนอราคา : 27 พฤษภาคม 2563
เวลา : -
วงเงินงบประมาณ : 30,570,863.00    บาท
ราคากลาง : 30,570,863.00    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 214    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : รายการที่ 1 394,210 บาท
รายการที่ 2 319,636 บาท
รายการที่ 3 377,175 บาท
   บาท
จำนวน : 5    รายการ
โทรศัพท์ :    0-5532-0075           Fax :    0-5532-0196           E-mail :    sasita.rak@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25630519100926231_บก06+tor.PDF   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25630519100926200_EB15-63 ประกาศเชิญชวน-ลายเซนต์.PDF   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ศศิตา รักษาคม    E-mail : sasita.rak@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 19 พฤษภาคม 2563