ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ก.1 กฟฟ.หกง.(บป)1446/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62127033373
รายละเอียด : จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ปี 2563 (ผบป.)
ระยะเวลาขายแบบ : 3 ธันวาคม 2562 ถึง 16 ธันวาคม 2562
วันที่เสนอราคา : -
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 637110.10    บาท
ราคากลาง : 637110.10    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    036379444           Fax :    036379455           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25621203151356347_แบบ บก06.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25621203151356331_ประกาศประกวดราคา.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : นัยนา เพชรณสังกุล    E-mail : naiyana.phe@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 3 ธันวาคม 2562