ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   จร.-คพญ.1-28/2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 61097441021
รายละเอียด : งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายเป็นสายเคเบิลใต้ดินตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (Lot 5) บริเวณถนนพัทยาสาย 3 และซอยเล้งกี่ ในเขตเทศบาลเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ : 5 พฤศจิกายน 2561 ถึง 7 ธันวาคม 2561
วันที่เสนอราคา : 11 ธันวาคม 2561
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 277,003,740.-    บาท
ราคากลาง : 277,003,740.-    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1,498.-    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 13,850,187.-    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    02-590-5825           Fax :    02-590-5004           E-mail :    PSM@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25611102194124575_ที่มาราคากลาง.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25611102194124559_ประกาศ TOR PTY l.5.pdf   
หมายเหตุ : หนังซื้อค้ำประกันซองต้องระบุวันที่มีผลค้ำประกัน
ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561 - 8 มิถุนายน 2562


ผู้รับผิดชอบ : รุ่ง ปัญญาชัย    E-mail : rung.pan@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 2 พฤศจิกายน 2561