ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ก.2 รย.(บห.)2619/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62117258112
รายละเอียด : จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ของ กฟส.เพ รวม กฟย.เกาะเสม็ด ประจำปี 2563 (งานงดจ่ายไฟ)
ระยะเวลาขายแบบ : 3 ธันวาคม 2562 ถึง 12 ธันวาคม 2562
วันที่เสนอราคา : 13 ธันวาคม 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 1,594,835.00    บาท
ราคากลาง : 1,594,835.00    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 4    รายการ
โทรศัพท์ :    038-625992           Fax :    038-653284           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25621203143615813_3.ตารางราคากลาง.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25621203150431065_ประกาศเชิญชวนจ้างเหมางานงดจ่ายไฟ.PDF   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : อรสา พุ่มโพธิ์ทอง    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 3 ธันวาคม 2562