ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   อด.(บห) 01/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62117480428
รายละเอียด : จ้างเหมานิติบุคคลบริการงานด้านรักษาความสะอาดบริเวณสำนักงาน และคลังพัสดุ กฟจ.อด. ประจำปี 2563 จำนวน 5 คน
ระยะเวลาขายแบบ : 3 ธันวาคม 2562 ถึง 13 พฤศจิกายน 2562
วันที่เสนอราคา : 16 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 9:00 น. - 16:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 624720.-    บาท
ราคากลาง : 624720.-    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 042-221999
ใช้วิธีเสนอราคาด้วยวิธี e-Bidding
   บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    042-22199,327991-3           Fax :    042-223338           E-mail :    www.pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : ไม่มีไฟล์   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25621129161938402_จ้างสะอาด 2563-2.pdf   
หมายเหตุ : 042-221999
ใช้วิธีเสนอราคาด้วยวิธี e-Bidding


ผู้รับผิดชอบ : สลักจิต ใหม่อ่อง    E-mail : salakjit.mai@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 29 พฤศจิกายน 2562