ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   น.1 ชร.(บห)(จปก) 04/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62117076760
รายละเอียด : จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์โดยการติดตั้ง, ย้าย, สับเปลี่ยน, รื้อถอน, ปรับปรุงฯลฯ มิเตอร์แรงต่ำชนิด 1 เฟส และ 3 เฟส ที่ไม่ใช้ร่วมกับ ซีที ในระบบจำหน่าย ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2563 (มกราคม ถึง ธันวาคม 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ : 7 พฤศจิกายน 2562 ถึง 14 พฤศจิกายน 2562
วันที่เสนอราคา : 15 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 932,617.35 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)    บาท
ราคากลาง : 932,617.35 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    053-711399 ต่อ 14922           Fax :    053-744284           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25621107155511788_บก.06 งานงดจ่ายไฟ 2563.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25621107155511757_ประกาศประกวดราคาติดตั้งมิเตอร์ ปี 2563.PDF   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : นรินทร์ ภิญโญจิตร    E-mail : narin.pin@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 7 พฤศจิกายน 2562