ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   62117381447

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62117381447
รายละเอียด : ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความสะอาด จำนวน 8 คน ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ : 3 ธันวาคม 2562 ถึง 16 ธันวาคม 2562
วันที่เสนอราคา : 17 ธันวาคม 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 1069109.76    บาท
ราคากลาง : 1069109.76    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 0    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : เนื่องจากเป็นการจัดซื้อจัดจ้างแบบแจกจ่ายแบบ จึงไม่มีการวางค้ำประกันซอง    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    036411097           Fax :    036413371           E-mail :    ananya.att@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25621203150738084_5.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (แม่บ้าน)2563.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25621203150738068_11.ประกาศฯ ประกวดราคาจ้างฯ แม่บ้าน 2563.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : อนัญญา อรรถกรกุลกิติ    E-mail : ananya.att@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 3 ธันวาคม 2562