ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ต.3กกค.(จร.)1533/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62107227037
รายละเอียด : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเชื่อมโยงระบบจำหน่าย กฟส.อ.โคกโพธิ์ บริเวณ วงเวียน ถึง อำเภอแม่ลาน ช่วงที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ : 8 พฤศจิกายน 2562 ถึง 15 พฤศจิกายน 2562
วันที่เสนอราคา : 18 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 1,247,620.00    บาท
ราคากลาง : 1,247,620.00    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    -           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25621106093150563_บก.01 คพ.ช.3.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25621106093150532_191106093431.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : วิรชัช ไชยลาภ    E-mail : wirachat.cha@hotmail.com    วันที่ประกาศ : 6 พฤศจิกายน 2562