ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   กฟภ.กมต.-04-2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62097356156
รายละเอียด : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องมือสำหรับงานตรวจปรับความเที่ยงตรงมิเตอร์วัดหน่วยไฟฟ้า ที่สถานีไฟฟ้าของ กฟภ. และตรวจปรับความเที่ยงตรงของมิเตอร์กรณีรับจ้างดำเนินการให้หน่วยงานเอกชนภายนอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น ๖,๐๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
ระยะเวลาขายแบบ : 8 ตุลาคม 2562 ถึง 24 ตุลาคม 2562
วันที่เสนอราคา : 25 ตุลาคม 2562
เวลา : 8:00 น. - 16:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 6,420,000.00    บาท
ราคากลาง : 6,099,000.00    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 214    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 321,000.00    บาท
จำนวน : 3    รายการ
โทรศัพท์ :    02-590-5625           Fax :    02-590-5655           E-mail :    watcharaphol.pan@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25621008194920289_เปิดเผยราคากลาง.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25621008194920273_62097356156_25621008193535_2.zip   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : วัชรพล แพงคำฮัก    E-mail : watcharaphol.pan@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 8 ตุลาคม 2562