ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   PEA(S2)กบญ.005/2563

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62117292784
รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุรองปี 2563 ประเภทอุปกรณ์ป้องกัน จำนวน 1 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 3 ธันวาคม 2562 ถึง 12 ธันวาคม 2562
วันที่เสนอราคา : 13 ธันวาคม 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 2,966,040.00    บาท
ราคากลาง : 2,918,960.00    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    075-378430-7 ต่อ 10326,10328           Fax :    075-378441           E-mail :    sinee.cha@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25621203145722204_3.2.ตารางราคากลาง PEA(S2)กบญ.005_2563.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25621203145722188_ประกาศจัดซื้อ PEA(S2)กบญ.005-2563.PDF   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ลภัสรดา แก้วเจริญ    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 3 ธันวาคม 2562