ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   C3IAHชช.008/2562, ก.3 กบญ.(จซ.)395/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62017388310
รายละเอียด : ซื้อพัสดุรอง ปี 2562 ประเภทอุปกรณ์ประกอบลูกถ้วย จำนวน 1 รายการ (C3IAHชช.008/2562)
ระยะเวลาขายแบบ : 6 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่เสนอราคา : 22 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 5,882,057.50    บาท
ราคากลาง : 5,710,943.10    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 214    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 1 รายการ : 294,102.88 บาท    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    034-339140 ต่อ 10326-28           Fax :    034332926           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620206093917112_แบบ ปปช.อุปกรณ์ประกอบลูกถ้วย 1 รายการ.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620206093917112_ไฟล์ประกาศ.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : อิศราภรณ์ ปานม่วง    E-mail : itsaraporn.pan@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 6 กุมภาพันธ์ 2562