ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)05/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62017462699
รายละเอียด : ประกวดราคาซื้อพัสดุ ปี 2562 ประเภทอุปกรณ์ป้องกัน จำนวน 1 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)05-2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ : 8 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่เสนอราคา : 18 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 3,770,241.30    บาท
ราคากลาง : 2,693,029.50    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 214.00    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    0 5326 6419           Fax :    0 5326 6419           E-mail :    suntaree.han@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620208105032020_102 แบบเปิดเผยราคากลาง e-bid05-2562-07022562.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620208105032004_ประกาศเชิญชวน 05-2562.pdf   
หมายเหตุ : รหัส 1040020100 ฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ 400 โวลท์ จำนวน 5,593 ชุด


ผู้รับผิดชอบ : สุนทรี หาญยศ    E-mail : suntaree.han@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 8 กุมภาพันธ์ 2562