ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคา  เลขที่   ซป.ก.2กบญ.(จซ.)B002/2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต 3 รายการ ตามแผนงานจัดหาไตรมาส 1/2560 โครงการ คพจ.1
ระยะเวลาขายแบบ : 20 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 1 มีนาคม 2560
วันที่เสนอราคา : 13 มีนาคม 2560
เวลา : 9:30 น. - 10:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 9548680    บาท
ราคากลาง : 9548680    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1070    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 477434    บาท
จำนวน : 5    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086 ต่อ 10326           Fax :    038-455280           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : -พิจารณาราคาต่อรายการ
-ตามเงื่อนไขแบบประกวดราคาเลขที่ ซป.ก.2กบญ.(จซ.)B002/2560
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600208160329720_ประกาศราคากลางประกวดราคา คอนกรีต B002-60.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25600208160329704_ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซป.ก.2 กบญ.(จซ.) B002-60.pdf   
หมายเหตุ : ผู้เสนอราคาควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไข ในเอกสารการประกวดราคาให้ละเอียดชัดเจน ก่อนตัดสินใจเสนอราคา (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซด์ www.pea.co.th และ www.gprocurement.go.th)
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศศินุช 094-2855405


ผู้รับผิดชอบ : ศศินุช ก๋งเอี่ยม    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 8 กุมภาพันธ์ 2560