ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   กปบ.(ก.๒)(จฟ.) /๒๕๕๘

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำสถานีไฟฟ้า Unmanned ของหน่วยปฏิบัติงานสถานีไฟฟ้า Unmanned แหลมฉบัง 1
ระยะเวลาขายแบบ : 27 สิงหาคม 2558 ถึง 8 กันยายน 2558
วันที่เสนอราคา : -
เวลา : 9:00 น. - 12:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 1,620,000    บาท
ราคากลาง : 1,620,000    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038784944           Fax :    038784944           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25580825145139243_1.1 ประกาศราคากลาง.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25580825145139180_ประกาศ.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : สายัณต์ งามหน้า    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 25 สิงหาคม 2558