ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   PEA-ENE-NZB-001/2563

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 63037212014
รายละเอียด : งานจ้างพัฒนาเทคโนโลยีอาคารที่ใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Energy Building) สำหรับศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
ระยะเวลาขายแบบ : 20 พฤษภาคม 2563 ถึง 27 พฤษภาคม 2563
วันที่เสนอราคา : 27 พฤษภาคม 2563
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 40,742,604    บาท
ราคากลาง : 32,686,092.50    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 214    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 2,037,130.20 บาท    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    0 2009 6225           Fax :    -           E-mail :    chatcharin.niy@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25630520105415449_ประกาศราคากลาง.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25630520105415449_ประกาศประกวดราคา.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ชัชรินทร์ นิยติวัฒน์ชาญชัย    E-mail : chatcharin.niy@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 20 พฤษภาคม 2563