ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding045/2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62017072510
รายละเอียด : จัดซื้อสายทองแดงตีเกลียวหุ้มฉนวนครอสลิงค์โพลิเอททีลินและเปลือกนอก พีวีซี 2X6 ต.มม. 600 โวลท์ (รหัสพัสดุ 1020080500) จำนวน 16,000 เมตร
ระยะเวลาขายแบบ : 10 มกราคม 2562 ถึง 18 มกราคม 2562
วันที่เสนอราคา : 21 มกราคม 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 775,536.00    บาท
ราคากลาง : 775,536.00    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 0.00    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 0.00    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    073-262713           Fax :    073-262714           E-mail :    parinya.cha@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620110093430609_ตารางราคากลาง.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620110104023406_ประกาศเชิญชวน.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ปริญญา ชัมพูชนะ    E-mail : parinya.cha@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 10 มกราคม 2562