ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ก2กกค.(กร)654/2563

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 63017477036
รายละเอียด : จัดซื้อเครื่องปั้มลม พร้อมหัวกระแทก Airman Airhammer
ระยะเวลาขายแบบ : 31 มกราคม 2563 ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่เสนอราคา : 11 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา : 9:00 น. - 16:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 1070000    บาท
ราคากลาง : 1070000    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038455300           Fax :    -           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25630129150647748_ปปช.07 -Airman.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25630129150647733_air man.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ศรายุทธ เวชกามา    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 29 มกราคม 2563