ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   กฟภ.กจน.ป(ร)-063-2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62067482294
รายละเอียด : PREFORMED D/E, SAC 33 kV. 185 sq.mm. จำนวน 7,700 ชุด
ระยะเวลาขายแบบ : 6 กันยายน 2562 ถึง 13 กันยายน 2562
วันที่เสนอราคา : 16 กันยายน 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 1,318,240.00    บาท
ราคากลาง : 1,318,240.00    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    025905314           Fax :    025905307           E-mail :    aorathai.san@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620906142126246_ราคากลาง-ปรีฟอร์ม (063-2562).pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620906142126246_ประกาศเชิญชวน.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : อรทัย แสงทอง    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 6 กันยายน 2562