ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   จฉพ.บต.(บห.) 0103/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62017142700
รายละเอียด : จ้างเหมานิติบุคคลจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยบริเวณสำนักงาน คลังพัสดุ(กม.7) และสถานีไฟฟ้ายุพราชันย์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ประจำปี 2562
ระยะเวลาขายแบบ : 10 มกราคม 2562 ถึง 17 มกราคม 2562
วันที่เสนอราคา : 18 มกราคม 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 701,920.00    บาท
ราคากลาง : 701,920.00    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    073245431           Fax :    073230109           E-mail :    kantaphat.tan@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620110153805542_ราคากลาง ยาม.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620110153805527_190110154137.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : รัชนี ลาวัณย์วิทย์    E-mail : kantaphat.tan@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 10 มกราคม 2562