ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ดตม.-125

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : P62010024159
รายละเอียด : จ้างเหมา ปรับปรุงเซื่อมโยงบ้านจามจุรีถึงดิส ตรงข้ามวัดลำลูกบัว ม.4-5 ต.ลำลูกบัว อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
ระยะเวลาขายแบบ : 7 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่เสนอราคา : 15 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 537,391.33    บาท
ราคากลาง : 537,391.33    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 214    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 6    รายการ
โทรศัพท์ :    034-371352           Fax :    034-381990           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620207103843663_ราคากลาง ปป.บ้านจามจุรี-ดิสลำลูกบัว.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ชาญชัย กัลยา    E-mail : chanchai.gun@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 7 กุมภาพันธ์ 2562