ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ซส.ก.2กบญ.(จซ.)003/2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : ราคา จัดซื้อเครื่องม้วนสายพร้อมที่วัดความยาว พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง
ระยะเวลาขายแบบ : 1 มีนาคม 2560 ถึง 10 มีนาคม 2560
วันที่เสนอราคา : 13 มีนาคม 2560
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 791800    บาท
ราคากลาง : 791800    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086 ต่อ 10326           Fax :    038-455280           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : - ตามเงื่อนไขจัดซื้อ ในแบบสอบราคาเลขที่ ซส.ก.2กบญ.(จซ.)003/2560
- สเปคตามมาตรฐาน กฟภ. เลขที่ R-26/2536
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600301164005322_ประกาศราคากลาง เครื่องกรอสาย.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25600301164005306_ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สอบราคา เครื่องกรอสาย 003-60.pdf   
หมายเหตุ : ผู้เสนอราคาควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไข ในเอกสารการสอบราคาให้ละเอียดชัดเจน ก่อนตัดสินใจเสนอราคา (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซด์ www.pea.co.th และ www.gprocurement.go.th

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศศินุช 094-2855405


ผู้รับผิดชอบ : ศศินุช ก๋งเอี่ยม    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 1 มีนาคม 2560