ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ปก.ก.2กบญ.(จซ.)085D/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62097712042
รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุสำรอง safety stock กลุ่มหม้อแปลง 22 เควี ขนาด 250 เควีเอ ชนิดทนการลัดวงจร จำนวน 34 เครื่อง
ระยะเวลาขายแบบ : 16 ตุลาคม 2562 ถึง 4 พฤศจิกายน 2562
วันที่เสนอราคา : 5 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 10004500    บาท
ราคากลาง : 10004500    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 214    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 500,225.00    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086ต่อ10326           Fax :    038-455280           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25621015133339823_ประกาศราคากลาง 085D.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25621015133642783_เอกสารประกาศเชิญชวน16ตค.62.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ศศินุช ก๋งเอี่ยม    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 15 ตุลาคม 2562