ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ปก.ก.2กบญ.(จซ.)022D/2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์โลหะ สำหรับงานย้ายแนวและเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและสายส่ง จำนวน 18 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 11 พฤษภาคม 2561 ถึง 21 พฤษภาคม 2561
วันที่เสนอราคา : 22 พฤษภาคม 2561
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 1,812,767.25    บาท
ราคากลาง : 1,657,544.20    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 18    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086 ต่อ 10326           Fax :    038-455280           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : -พิจารณาตัดสินใจโดยใช้หลักเกณฑ์ราคาและจะพิจารณาจากราคาต่อรายการ
-เสนอราคารวมค่าขนส่งถึงคลังพัสดุฉะเชิงเทรา และตามเงื่อนไขประกวดราคา
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610510152940258_ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง022D.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25610510152940227_ประกาศเชิญชวน022D001.pdf   
หมายเหตุ : ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซท์ www.pea.co.th หรือ www.gprocurement.go.th


ผู้รับผิดชอบ : ธันยธรณ์ อุดมผล    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 10 พฤษภาคม 2561