ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ปก.ก.2กบญ.(จซ.)024D/2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์สำหรับงานก่อสร้างสายเคเบิลใต้ดิน ระบบจำหน่าย 22 เควี จำนวน 2 รายการ ใช้งานสถานีคลองขวาง 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระยะเวลาขายแบบ : 19 เมษายน 2561 ถึง 3 พฤษภาคม 2561
วันที่เสนอราคา : 4 พฤษภาคม 2561
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 7,266,733.80    บาท
ราคากลาง : 7,266,733.80    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 200    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 352,744    บาท
จำนวน : 2    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086 ต่อ 10326           Fax :    038-455280           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : -พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคาและจะพิจารณาจากราคาต่อรายการ
-เสนอราคารวมค่าขนส่งถึงคลังพัสดุฉะเชิงเทรา
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610419091131440_ปปช. 024D.2561.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25610419091131377_024D.2561001.pdf   
หมายเหตุ : ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซท์ www.pea.co.th หรือ www.gprocurement.go.th


ผู้รับผิดชอบ : กุลนาถ คงสวัสดิ์    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 19 เมษายน 2561