ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคา  เลขที่   ซป.ก.2กบญ.03D/2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้ออุปกรณ์ประกอบสาย กลุ่ม ฮอทไลน์แคล้มป์ ตามแผนจัดหาพัสดุรองประจำปี จำนวน4 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 13 กรกฎาคม 2560 ถึง 24 กรกฎาคม 2560
วันที่เสนอราคา : 2 สิงหาคม 2560
เวลา : 9:30 น. - 10:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 8425008.80    บาท
ราคากลาง : 8425008.80    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1070    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 421250.44    บาท
จำนวน : 4    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086ต่อ 10326           Fax :    038-455280           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : -พิจารณาราคาต่อรายการ
-เงื่อนไขเป็นไปตามแบบประกวดราคา เลขที่ ซป.ก.2กบญ.03D/2560
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600630194232456_ประกาศราคากลาง ประกวดราคา ฮอทไลน์ 03D-60(2).pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25600630194232441_ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกวดราคา 03D-60(2).pdf   
หมายเหตุ : ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไข ในเอกสารการประกวดราคาให้ละเอียดชัดเจน ก่อนตัดสินใจเสนอราคา (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซด์ www.pea.co.th และ www.gprocurement.go.th)

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ ศศินุช 094-285-5405


ผู้รับผิดชอบ : ศศินุช ก๋งเอี่ยม    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 30 มิถุนายน 2560