ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ต.3/ระโนด(บห.)-026/63

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 63057299614
รายละเอียด : ประกวดราคางานจ้างเหมาปรับปรุงเปลี่ยนสายแรงสูงไลน์ ROA1F-14
ม.1 ต.บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา
ระยะเวลาขายแบบ : 21 พฤษภาคม 2563 ถึง 28 พฤษภาคม 2563
วันที่เสนอราคา : 29 พฤษภาคม 2563
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 689,350.00    บาท
ราคากลาง : 689,350.00    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    -           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25630521182351914_ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางปปช.07.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25630522103558640_ไฟล์ประกาศราคากลาง.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : วรณัน อินทรัตน์    E-mail : voranan.int@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 21 พฤษภาคม 2563