ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ก.2 กบษ.(บอ.) 1048/2560 ลว.21 เม.ย. ๒๕๖๐

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : สอบราคาจัดซื้อตู้ควบคุมรีโครสเซอร์ทดแทนของเดิมที่ชำรุด จำนวน 5 ตู้
ระยะเวลาขายแบบ : 26 เมษายน 2560 ถึง 5 พฤษภาคม 2560
วันที่เสนอราคา : 8 พฤษภาคม 2560
เวลา : 8:30 น. - 10:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 963,000    บาท
ราคากลาง : 963,000    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038455293           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดและคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ไฟฟ้ากำหนดไว้
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600421163445838_5.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง Ver.2003.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25600421163445822_CCF21042560.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : วรฉัตร บุณยะกาญจน์    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 21 เมษายน 2560