ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ต.3 กฟส.อ.รส.(บง) 1151/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62127033647
รายละเอียด : จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีงดจ่ายไฟ กฟส.อ.รือเสาะ ประจำปี 2563 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ : 3 ธันวาคม 2562 ถึง 12 ธันวาคม 2562
วันที่เสนอราคา : 13 ธันวาคม 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 963000    บาท
ราคากลาง : 963000    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 963000    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : -    รายการ
โทรศัพท์ :    073-571592           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25621203175339532_ราคากลาง_000169.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25621203175339501_กรณีงดจ่ายไฟ.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ฟาตอนะ ปะซู    E-mail : fatornah.pas@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 3 ธันวาคม 2562