ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ซป.ฉ.1 (จซ) 02-2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุรองประเภทอุปกรณ์โลหะ จำนวน 41 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 9 มกราคม 2561 ถึง 25 มกราคม 2561
วันที่เสนอราคา : 26 มกราคม 2561
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 18,009,660.54    บาท
ราคากลาง : 19,186,877.90    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 214    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 41    รายการ
โทรศัพท์ :    042931188           Fax :    042931188           E-mail :    ics.pea2557@gmail.com
หลักเกณฑ์การพิจารณา : เกณฑ์ราคาต่อรายการ
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610109135249728_ตาราง ป.ป.ช..pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25610110141349155_ประกาศเชิญชวน.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : บรรจง วงษ์กาฬสินธุ์    E-mail : banjong.pas@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 9 มกราคม 2561