ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคา  เลขที่   ก.๒ กบล.(วฟ.)-ป-๐๑/๒๕๖๐

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดคุณภาพไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (Disturbance Analyzer with Computer Notebook) จำนวน ๕ ชุด ให้กับกองบริการลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ ( ภาคกลาง ) จ.ชลบุรี
ระยะเวลาขายแบบ : 19 กรกฎาคม 2560 ถึง 27 กรกฎาคม 2560
วันที่เสนอราคา : 9 สิงหาคม 2560
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 4226500    บาท
ราคากลาง : 4226500    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 535    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 211325    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    ๐-๓๘๔๕-๕๐๘๖ ต่อ ๑๐๒๒๓           Fax :    ๐-๓๘๔๖-๗๗๐๙           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา โดยคำนึงถึงประโยชน์หรือความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับ กฟภ. เป็นสำคัญ
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600630145600099_ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง_X.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25600630145600068_ประกาศประกวดราคาซื้อ(Disturbance Analyzer with Computer Notebook).pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : สิรินันทน์ แก้วจำปา    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 30 มิถุนายน 2560