ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ซส.ก.2กบญ.(จซ.)017/2559

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : กลุ่มอุปกรณ์ป้องกัน 3 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 3 ตุลาคม 2559 ถึง 11 ตุลาคม 2559
วันที่เสนอราคา : 13 ตุลาคม 2559
เวลา : 13:00 น. - 14:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 433,651.74    บาท
ราคากลาง : 433,651.74    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 3    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086 ต่อ 10326           Fax :    038-455280           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : 1.พิจารณาราคาต่อรายการ 2.พิจารณาตามเงื่อนไขสอบราคา เลขที่ ซส.ก.2กบญ.(จซ.)/017/2559
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25591003152451605_ประกาศราคากลาง ซส.ก.2กบญ.017-59.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25591003152451559_ประกาศจัดซื้อเลขที่ ซส.ก.2กบญ.(จซ.)017-59.pdf   
หมายเหตุ : โปรดศึกษาเงื่อนไขก่อนเสนอราคา สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศศินุช 094-2855405


ผู้รับผิดชอบ : ธันยธรณ์ อุดมผล    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 3 ตุลาคม 2559