ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   PEA-SPM1-TDDP1-22/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62067303933
รายละเอียด : ประกวดราคางานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี, งานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี, งานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ระยะเวลาขายแบบ : 8 สิงหาคม 2562 ถึง 9 กันยายน 2562
วันที่เสนอราคา : 10 กันยายน 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 484,283,146.00 (รวม VAT)    บาท
ราคากลาง : 483,892,917.00 (รวม VAT)    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1,284.00    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 24,214,158.00    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    025905835           Fax :    025905855           E-mail :    spm@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620808101310709_สรุปราคากลาง_ลงวันที่-1.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620807150618473_E03_22_62-08-08_ประกาศประกวดราคา.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : กัญญา โชตอนันต์กูล    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 7 สิงหาคม 2562