ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ก.2 กบษ.419/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62017235341
รายละเอียด : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือ,ยานพาหนะฮอทไลน์ พร้อมสำนักงานและโรงจอดรถยนต์บรรทุกเครื่องสำรองจ่าย Mobile Generator ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ : 12 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 6 มีนาคม 2562
วันที่เสนอราคา : 7 มีนาคม 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 12,199,391    บาท
ราคากลาง : 12,199,391    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1,605    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 609,969.55 บาท    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038455086 ต่อ 10602           Fax :    -           E-mail :    narin.k@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620208155942542_pB0 (13).pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620208155942527_44408022562.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ณัฐพงศ์ สุขประเสริฐ    E-mail : natthapong.suk@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 8 กุมภาพันธ์ 2562