ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ก.1 กฟอ.กคย.(บห)3384/2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 61057429922
รายละเอียด : จ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ Front Office กฟอ.แก่งคอย
ระยะเวลาขายแบบ : 7 มิถุนายน 2561 ถึง 13 มิถุนายน 2561
วันที่เสนอราคา : 14 มิถุนายน 2561
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 999701    บาท
ราคากลาง : 999701    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    036262122           Fax :    036262129           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610606150805108_ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ412.jpg   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25610606150805108_ประกาศFront.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : พรสนอง มูลจันทร์    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 6 มิถุนายน 2561