ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ที่ ต.3 กกค.(ยธ)e-bid 04/2563

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 63037517851
รายละเอียด : งานก่อสร้างห้องสุขาแบบที่1 ขนาด 2.75 x 7.50 เมตร สำหรับลูกค้าและผู้พิการ ภายนอกอาคารสำนักงาน ที่ กฟย.อ.สุไหงปาดี
ระยะเวลาขายแบบ : 26 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563
วันที่เสนอราคา : 1 เมษายน 2563
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 855,251.-    บาท
ราคากลาง : 855,251.-    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 300    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : ไม่มี    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    0864837123           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25630326145633145_ราคากลาง.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25630326145633098_ประกาศ.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : อุทัย ชลธารสฤษฏ์    E-mail : uthai.cho@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 26 มีนาคม 2563