ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ซส.ก.2 กบญ.(คพญ.) 014M/2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อ พัสดุกลุ่ม Overhead (form no.93-1) จำนวน 4 รายการ ตามแผนงานโครงการ คพญ. ปี 2560
ระยะเวลาขายแบบ : 3 กรกฎาคม 2560 ถึง 14 กรกฎาคม 2560
วันที่เสนอราคา : 18 กรกฎาคม 2560
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 847,921.50    บาท
ราคากลาง : 847,921.50    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 4    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086ต่อ 10326           Fax :    038-455280           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : -พิจารณาราคาต่อรายการ
-เงื่อนไขเป็นไปตามแบบสอบราคา เลขที่ ซส.ก.2 กบญ.(คพญ.) 014M/2560
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600703111455258_ปรกาศราคากลาง Overhead คพญ014.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25600703111455242_ประกาศ 014M.pdf   
หมายเหตุ : ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไข ในเอกสารสอบราคาให้ละเอียดชัดเจน ก่อนตัดสินใจเสนอราคา (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซด์ www.pea.co.th และ www.gprocurement.go.th)

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ ศศินุช 094-285-5405


ผู้รับผิดชอบ : พลอยนภัส กลิ่นสุหร่าย    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 3 กรกฎาคม 2560