ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   PEA(S2) กบษ.009/2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 61090028835
รายละเอียด : ชุดเครื่องมือสำหรับงานตรวจสอบระบบไฟฟ้า Patrol จำนวน 4 รายการ งบลงทุนตามแผนการสนับสนุนการดำเนินงานระยะที่ 4
ระยะเวลาขายแบบ : 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 9 พฤศจิกายน 2561
วันที่เสนอราคา : 12 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 1177000    บาท
ราคากลาง : 1177000    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 0    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 0    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    0-7537-8430-8 ต่อ 10623           Fax :    0757633278           E-mail :    siriwan.kli@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25611031110413039_ตารางราคากลาง.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25611101090605950_ประกาศประกวดราคา-311061.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ปรายปวีย์ กลิ่นนิ่มนวล    E-mail : siriwan.kli@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 31 ตุลาคม 2561