ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   จซ.นศ.(บห) 082/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62087170431
รายละเอียด : เคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 33 เควี 1x50 ต.มม จำนวน 6,000 เมตร
ระยะเวลาขายแบบ : 8 สิงหาคม 2562 ถึง 8 สิงหาคม 2562
วันที่เสนอราคา : 19 สิงหาคม 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 885,960.00    บาท
ราคากลาง : 885,960.00    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    075-346955-57           Fax :    075-347324           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25621014105352703_191014105523.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : ราคาต่ำสุด


ผู้รับผิดชอบ : วิบูลย์ศิริ ยังชุ่ม    E-mail : viboonsiri.pun@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 8 สิงหาคม 2562