ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคา  เลขที่   ซป.ก.2กบญ.(คพจ.)011D/2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุรอง ตามแผนงานโครงการ คพจ.ปี2560 กลุ่ม Steel wire (form no.04-4) โดยวิธีประกวดราคา
ระยะเวลาขายแบบ : 3 พฤษภาคม 2560 ถึง 17 พฤษภาคม 2560
วันที่เสนอราคา : 26 พฤษภาคม 2560
เวลา : 13:00 น. - 14:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 7172745    บาท
ราคากลาง : 7172745    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1070    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 358638    บาท
จำนวน : 4    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086ต่อ10326           Fax :    038-455280,467685           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : เงื่อนไขตามแบบประกวดราคาเลขที่ ซป.ก.2กบญ. 011D/2560
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600421120110955_ปรกาศราคากลาง ลวดเหล็ก.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25600421120110924_ประกาศ011D.pdf   
หมายเหตุ : ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไข ในเอกสารการประกวดราคาให้ละเอียดชัดเจน ก่อนตัดสินใจเสนอราคา (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซด์ www.pea.co.th และ www.gprocurement.go.th)
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พลอยนภัส 086-8295181


ผู้รับผิดชอบ : พลอยนภัส กลิ่นสุหร่าย    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 21 เมษายน 2560