ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   PEA-M(A)-014/2563

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 63037388585
รายละเอียด : จัดซื้ออุปกรณ์ High Voltage สำหรับใช้งานที่ สถานีไฟฟ้านครนายก 2 จ.นครนายก
ระยะเวลาขายแบบ : 26 มีนาคม 2563 ถึง 3 เมษายน 2563
วันที่เสนอราคา : 7 เมษายน 2563
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 791,385.91    บาท
ราคากลาง : 658,799.00    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    0-2590-9066           Fax :    0-2590-9068           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25630326112723496_ราคากลาง.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25630326112723496_ประกาศ.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : วิมล เสนารายณ์    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 26 มีนาคม 2563