ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ก.1กกค.(ก.)(ปก.)03/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62037496935
รายละเอียด : จ้างก่อสร้างปรับปรุงที่ดิน(ถมดิน) สำหรับก่อสร้างสถานีไฟฟ้าวังน้อย 2
ระยะเวลาขายแบบ : 11 เมษายน 2562 ถึง 8 พฤษภาคม 2562
วันที่เสนอราคา : 10 พฤษภาคม 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 15,379,987.40    บาท
ราคากลาง : 15,379,987    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1,500    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 769,000    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    035-241142 ต่อ 10161           Fax :    035323654           E-mail :    paisan.fua@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620411104427515_แบบ บก.01.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620411104427499_ประกาศจัดจ้างถมดิน สฟ.วังน้อย 2.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ไพศาล เฟื่องวาณิชย์    E-mail : paisan.fua@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 11 เมษายน 2562