ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ก.1กฟจ.ปจ.(กส)30216 ลว. 22 พ.ค. 2563

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 63057289372
รายละเอียด : ขออนุมัติประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างห้องสุขาภายนอกอาคารสำนักงาน สำหรับลูกค้าและผู้พิการ
ระยะเวลาขายแบบ : 22 พฤษภาคม 2563 ถึง 2 มิถุนายน 2563
วันที่เสนอราคา : 4 มิถุนายน 2563
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 822,188    บาท
ราคากลาง : 822,188    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    037-480453           Fax :    037-480456           E-mail :    www.pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25630522160112437_ราคากลาง ห้องน้า.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : วิไลพรรณ เพ่งพินิจ    E-mail : por.vilaiphrrn@gmail.com    วันที่ประกาศ : 22 พฤษภาคม 2563