ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   -

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62067534376
รายละเอียด : ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ถนน-ลาน คสล. และรางระบายน้ำ ที่ กฟส.พุทธมณฑล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ : 8 สิงหาคม 2562 ถึง 28 สิงหาคม 2562
วันที่เสนอราคา : 29 สิงหาคม 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 14911306    บาท
ราคากลาง : 14911306    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1500    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    0909614556           Fax :    -           E-mail :    arnon.lao@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620808110503969_ปปช01.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620808110503953_ประกาศเชิญชวน.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : อานนท์ เหล่ารัดเดชา    E-mail : arnon.lao@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 8 สิงหาคม 2562